Nöjd-Kund-Garanti

nojd-kundgarantiAtt Wennerstrands Måleri är medlemmar i Måleriföretagen är en trygghet för våra kunder. För oss är det en självklarhet att erbjuda den Nöjd-Kund-Granti som Måleriföretagen förespråkar.

För konsumenter, dvs. privatpersoner som köper måleritjänster finns konsumenttjänstlagen som skydd för deras rättigheter. Men till skillnad mot vad många tror finns ingen lagstadgad garanti i konsumenttjänstlagen.

Måleriföretagen erbjuder därför en utökad garanti på arbeten utförda av våra medlemsföretag – vår egen Nöjd-Kund-Garanti. Garantin är en tydlig manifestation från Måleriföretagens sida som syftar till att ge kunderna trygghet och att understryka medlemsföretagens höga kvalitet.

Vad innebär garantin för dig som konsument

  • Två års garanti på utfört måleriarbete
  • Opartisk besiktning
  • Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Genom denna extra trygghet tillförsäkras kunden att ett eventuellt bristfälligt arbete åtgärdas.

Så här fungerar Nöjd-Kund-Garantin

  • Konsumenten påtalar fel eller brist för måleriföretaget som utfört arbetet.
  • Kan parterna inte enas kallas en oberoende besiktningsman in.
  • Om måleriföretaget inte följer besiktningsmannens utlåtande låter konsumenten allmänna reklamationsnämnden (ARN) besluta i frågan.
  • Måleriföretaget är enligt stadgarna tvunget att följa ARN:s beslut.
  • Vägrar, mot förmodan, måleriföretaget att följa ARN:s beslut tas ett nytt måleriföretag in under Måleriföretagens försorg och på Måleriföretagens bekostnad Detta ersätts ända upp till en totalkostnad om två prisbasbelopp.
  • Måleriföretagen överväger därefter om att vidta återkrav och andra åtgärder mot ursprungligt måleriföretag.

Genom Nöjd-Kund-Garanti arbetar vi för en sund måleribransch.